Upadłość konsumencka Katowice, Śląsk > Upadłość > Kto nie dostanie upadłości konsumenckiej w Katowicach lub na Śląsku?

Jeżeli zastanawiasz się nad ogłoszeniem upadłości konsumenckiej, musisz wiedzieć, że nie każdy ma na to szanse. W tym przewodniku wyjaśnimy, kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej. Wprawdzie procedura ta to ostatnia deska ratunku dla wielu zadłużonych, jednakże istnieją pewne warunki, które musisz spełnić. Poznaj najważniejsze ograniczenia i przeszkody, które mogą skutkować odrzuceniem Twojego wniosku i dowiedz się, jak najlepiej przygotować swoją sytuację. Należyte zrozumienie tych zasad może uratować Cię przed niepotrzebnym stresem i dodatkowymi problemami finansowymi.

Rodzaje upadłości konsumenckiej

Zastanawiasz się, jakie są rodzaje upadłości konsumenckiej? Poniżej przedstawiamy najważniejsze typy upadłości, które mogą dotyczyć konsumentów w trudnej sytuacji finansowej. Istnieją dwa główne rodzaje upadłości konsumenckiej:

W tabeli poniżej znajdują się informacje o różnicach między tymi rodzajami upadłości:

Rodzaj upadłości Opis
Upadłość likwidacyjna Proces, w którym majątek dłużnika jest sprzedawany w celu spłaty wierzycieli.
Upadłość reorganizacyjna Procedura przewidująca możliwość restrukturyzacji zobowiązań.
Główna przesłanka Utrzymujący się stan niewypłacalności dłużej niż 3 miesiące.
Proces Postępowanie sądowe z udziałem syndyka.
Ustalenie planu spłaty Obligatoryjne w przypadku upadłości reorganizacyjnej.

Upadłość likwidacyjna

W przypadku upadłości likwidacyjnej, majątek dłużnika jest sprzedawany, aby spłacić wierzycieli. Po ogłoszeniu upadłości syndyk przejmuje zarządzanie mieniem dłużnika i dba o jego sprawiedliwą likwidację. Część majątku może być chroniona zgodnie z art. 70-74 Prawa upadłościowego.

Upadłość reorganizacyjna

Upadłość reorganizacyjna to procedura, która pozwala na restrukturyzację zobowiązań dłużnika poprzez stworzenie i zatwierdzenie planu spłaty. Wierzyciele mają możliwość odzyskania większej części swojego długu niż w przypadku upadłości likwidacyjnej.

Procedura upadłości reorganizacyjnej wymaga szczegółowego planu, który zostaje zatwierdzony przez sąd. Plan ten określa, w jaki sposób dłużnik będzie stopniowo spłacał swoje zobowiązania. Ważne jest, aby dłużnik systematycznie realizował ustalone płatności, ponieważ niedotrzymanie warunków może skutkować umorzeniem postępowania.

Knowing różnice między tymi rodzajami upadłości może pomóc Ci podjąć lepszą decyzję dotyczącą Twojej sytuacji finansowej. Skonsultuj się z prawnikiem, aby dostosować najlepszą strategię dla siebie.

Czynniki Wpływające na Upadłość Konsumencką

Proces ogłoszenia upadłości konsumenckiej nie zawsze jest prosty i przyjemny. Wymaga spełnienia wielu warunków, które mogą znacznie wpłynąć na decyzję sądu. Aby lepiej zrozumieć, jakie są te czynniki, przyjrzyjmy się szczegółowo kilku z nich.

Poziom dochodów

Twój poziom dochodów ma istotne znaczenie w procesie ogłaszania upadłości konsumenckiej. Jeśli posiadasz dochody, które pozwalają na pokrycie większości zobowiązań, sąd może uznać, że upadłość nie jest konieczna.

Wysokość długu

Wysokość Twojego długu jest kluczowa. Jeśli zadłużenie jest stosunkowo niskie w porównaniu do Twoich dochodów i majątku, sąd może nie zgodzić się na ogłoszenie upadłości.

Sąd oceni, czy jesteś w stanie spłacić swoje zobowiązania w rozsądnym czasie. Jeśli suma Twoich długów jest nieproporcjonalnie wysoka w stosunku do Twoich dochodów, masz większe szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku o upadłość. Przykładowo, dług o dużej wartości, jak kredyt hipoteczny, może być trudny do spłacenia bez wsparcia procesu upadłościowego.

Wartość majątku

Wartość Twojego majątku może również wpłynąć na decyzję sądu. Jeśli posiadasz znaczny majątek, szczególnie płynne aktywa, sąd może uznać, że możesz sprzedać część swoich zasobów w celu spłaty długów.

Sąd zwróci uwagę na to, czy masz możliwość pokrycia zobowiązań poprzez sprzedaż majątku jak nieruchomości, samochody czy wartościowe przedmioty. Jeśli posiadasz wysokiej wartości majątek, Twoje szanse na ogłoszenie upadłości mogą być mniejsze.

Thou nie zapomnij, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej wiąże się z wieloma trudnymi decyzjami i formalnościami. Ważne jest, abyś dokładnie przeanalizował swoją sytuację finansową i skonsultował się z ekspertami, zanim podejmiesz kroki w sprawie upadłości konsumenckiej.

Kiedy sąd nie ogłosi upadłości konsumenckiej?

Niespełnienie Kryteriów Uprawniających

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może zostać odrzucony, jeśli nie spełniasz kluczowych kryteriów uprawniających. Najważniejszym z nich jest utrzymujący się stan niewypłacalności dłużej niż 3 miesiące, co jest wymagane zgodnie z art. 11 Prawa Upadłościowego. Dla przedsiębiorców termin ten wynosi 24 miesiące.

Niekompletna lub Niepoprawna Aplikacja

Braki formalne w złożonym wniosku, takie jak niewłaściwe lub niekompletne dane, mogą skutkować jego odrzuceniem. Sąd szczególnie zwraca uwagę na dokładność i pełność zgłoszonych informacji.

Dokumenty muszą być wypełnione dokładnie i zgodnie z wymaganiami prawnymi. Nawet drobne nieścisłości mogą skutkować opóźnieniem całej procedury lub jej całkowitym odrzuceniem. Upewnij się, że dokładnie przejrzałeś wszystkie sekcje wniosku i dostarczyłeś wymagane załączniki.

Poprzednie Postępowania Upadłościowe

Jeśli w przeciągu ostatnich 10 lat prowadzone było postępowanie upadłościowe, które zostało umorzone lub zakończone umorzeniem części długu, sąd może odrzucić Twój nowy wniosek. Dotyczy to także sytuacji, gdy nie dotrzymałeś planu spłaty wierzycieli.

Poprzednie doświadczenia z postępowaniem upadłościowym są badane przez sąd z wyjątkową uwagą. Jeśli stwierdzono, że w przeszłości doszło do działań na szkodę wierzycieli, takich jak darowizna majątku osobom trzecim, może to stanowić podstawę do odrzucenia obecnego wniosku.

Czy sąd może odmówić upadłości konsumenckiej?

Tak, sąd może odmówić ogłoszenia upadłości konsumenckiej, jeśli nie spełnisz określonych warunków. Na przykład, jeśli stan niewypłacalności nie trwa dłużej niż 3 miesiące lub prowadziłeś już postępowanie upadłościowe w ciągu ostatnich 10 lat, Twoje szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku są minimalne. Pamiętaj, że celowe działanie, które doprowadziło do niewypłacalności, również może wpływać na decyzję sądu.

Celowe oszustwo upadłościowe

Jeśli sąd uzna, że celowo doprowadziłeś do stanu niewypłacalności, może odmówić Twojej upadłości konsumenckiej. To oznacza, że umyślne działanie lub rażące niedbalstwo, które spowodowało Twoje trudności finansowe, stanowi poważne przeszkody w uzyskaniu pomocy sądowej w formie bankructwa.

Nieujawnienie majątku

Nieujawnienie całości majątku może być podstawą do odmowy upadłości konsumenckiej. Jeśli sąd odkryje, że ukrywasz swoje aktywa, postępowanie może zostać przerwane, a Ty stracisz możliwość uzyskania bankructwa.

Nieujawnienie całego majątku to poważne przewinienie, które może skutkować odrzuceniem Twojego wniosku. Musisz rzetelnie i dokładnie wskazać wszystkie posiadane dobra, aby unikać oskarżeń o oszustwo. Pamiętaj: transparentność jest kluczowa dla powodzenia wniosku o upadłość konsumencką.

Niechętne zachowanie

Sąd może odmówić upadłości konsumenckiej, jeśli nie współpracujesz podczas postępowania. To obejmuje tłumienie informacji, ignorowanie wezwań sądowych lub niechęć do uczestniczenia w spotkaniach z syndykiem. Twoje bierne lub agresywne podejście może być kluczowym czynnikiem, który negatywnie wpłynie na wynik procesu upadłościowego.

Każdy etap postępowania upadłościowego wymaga współpracy i zaangażowania z Twojej strony. Unikanie spotkań z syndykiem lub zatajanie informacji nie tylko opóźnia proces, ale może doprowadzić do jego całkowitego przerwania. Dlatego tak ważne jest, byś wykazał się pełną przejrzystością i otwartością.

Przewodnik krok po kroku do złożenia wniosku o upadłość konsumencką

Krok 1 Przygotowanie wymaganych dokumentów
Krok 2 Wypełnienie formularza wniosku
Krok 3 Złożenie wniosku

Przygotowanie wymaganych dokumentów

Przygotowanie dokumentów jest podstawowym krokiem do złożenia wniosku o upadłość konsumencką. Zgromadź wszystkie dokumenty potwierdzające Twoje zadłużenie, stan majątku oraz dochody. Upewnij się, że masz pełen komplet, aby uniknąć opóźnień w procesie.

Wypełnienie formularza wniosku

Wypełnienie formularza jest kluczowym krokiem w procesie. Formularz musi być dokładnie wypełniony, ponieważ wszelkie błędy mogą skutkować odrzuceniem wniosku.

Formularz wniosku o upadłość konsumencką musi zawierać szczegółowe informacje na temat Twoich długów, majątku oraz dochodów. Ważne jest, abyś wskazał wszystkie zobowiązania oraz źródła dochodów, aby sąd mógł dokładnie ocenić Twoją sytuację finansową. Nie zapomnij o terminach – formularz musi być złożony w ciągu 30 dni od momentu wystąpienia stanu niewypłacalności.

Złożenie wniosku

Złożenie formularza wniosku to ostatni krok w procesie. Formularz należy dostarczyć osobiście do wydziału gospodarczego sądu rejonowego lub przesłać listem poleconym. Dotrzymanie terminu jest kluczowe – opóźnienie skutkuje odrzuceniem wniosku.

Przed złożeniem wniosku upewnij się, że wszystkie dokumenty są zgodne. Po złożeniu wniosku sąd oceni Twoją sytuację i jeśli spełniasz warunki, przydzieli syndyka do zarządzania Twoim majątkiem. Pamiętaj, że złożenie wniosku to poważna decyzja i wymaga dokładnego przemyślenia.

Wskazówki dla skutecznego wniosku o upadłość konsumencką

Szczerość to najlepsza polityka

Szczerość jest kluczowym elementem w procesie ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Zapewnij, że wszystkie dokumenty i informacje, które przedstawisz w sądzie, są pełne i prawdziwe. Ukrywanie majątku lub udzielanie fałszywych informacji może prowadzić do odrzucenia wniosku lub nawet konsekwencji prawnych.

Skorzystaj z pomocy profesjonalisty

Proces upadłości konsumenckiej może być skomplikowany i czasochłonny. Zastanów się nad skorzystaniem z pomocy profesjonalnej, aby zwiększyć swoje szanse na sukces. Doświadczony prawnik lub doradca finansowy może pomóc Ci zrozumieć złożone procedury i wymagania prawne.

Profesjonalista pomoże Ci skompletować niezbędne dokumenty oraz doradzi, jak najlepiej podejść do całego procesu. Dzięki ich wsparciu będziesz lepiej przygotowany do spotkań z syndykiem oraz sądem, co zwiększy Twoje szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku.

Przygotuj się na konsekwencje

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej wiąże się z poważnymi konsekwencjami, zarówno finansowymi, jak i życiowymi. Przygotuj się na to, że część Twojego majątku zostanie zlikwidowana przez syndyka, a Twoje życie finansowe ulegnie zmianie.

Musisz być świadomy, że po ogłoszeniu upadłości Twoja zdolność kredytowa będzie znacząco obniżona, co może wpłynąć na możliwość zaciągania kredytów w przyszłości. Po procesie upadłości wiele osób odczuwa ulgę emocjonalną, ale także musi zmienić swój styl życia i nawyki finansowe.

Po przeczytaniu tych wskazówek, przemyśl dokładnie każdy krok, aby uniknąć błędów i skutecznie przejść przez proces ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Plusy i minusy upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka to możliwość uzyskania finansowego wytchnienia, ale wiąże się również z pewnymi ryzykami. Przed podjęciem decyzji warto poznać zarówno korzyści, jak i potencjalne zagrożenia.

Plusy Minusy
Świeży start Wpływ na zdolność kredytową
Ulga od długów Upublicznienie informacji o upadłości
Zachowanie części majątku Potencjalne trudności w uzyskaniu kredytów w przyszłości
Ochrona przed windykatorami Trudności w zawarciu umów najmu
Możliwość spłaty zadłużenia w ratach Obowiązek współpracy z syndykiem

Korzyści: Świeży start, ulga od długów

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej daje możliwość nowego początku i uwolnienia się od ciężaru długów. Często wiąże się to z umorzeniem części zobowiązań, co pozwala na odzyskanie kontroli nad finansami.

Wady: Wpływ na zdolność kredytową, rejestr publiczny

Jednym z głównych minusów jest obsesyjny wpływ upadłości na Twoją zdolność kredytową. Dodatkowo, informacja o upadłości staje się publicznie dostępna, co może wpłynąć na Twoje życie osobiste i zawodowe.

Upadłość konsumencka może negatywnie wpłynąć na Twoją zdolność kredytową przez wiele lat, co utrudni uzyskanie kredytów i innych form finansowania. Ponadto, procedura upadłościowa jest dostępna publicznie, co oznacza, że każdy może dowiedzieć się o Twojej sytuacji finansowej, co może prowadzić do trudności z wynajmem mieszkania czy zawarciem umów cywilnoprawnych.

Alternatywne rozwiązania dla upadłości konsumenckiej

Konsolidacja długów

Konsolidacja długów to proces, który pozwala połączyć wszystkie Twoje zobowiązania w jedno. Dzięki temu zamiast wielu oddzielnych rat, spłacasz tylko jednolitą miesięczną kwotę. To rozwiązanie może być korzystne, ponieważ upraszcza zarządzanie długiem i może obniżyć wysokość miesięcznych rat. Ważne jednak, aby pamiętać, że okres spłaty może się wydłużyć, co ostatecznie zwiększy całkowity koszt zadłużenia.

Doradztwo kredytowe

Doradztwo kredytowe to usługa, która polega na współpracy z doradcą finansowym. Doradca oceni Twoją sytuację finansową i pomoże opracować plan spłaty długów, dostosowany do Twoich możliwości. To rozwiązanie może być szczególnie przydatne, jeśli potrzebujesz pomocy w negocjacjach z wierzycielami i szukasz planu na wyjście z zadłużenia.

Warto podkreślić, że doradztwo kredytowe jest najczęściej prowadzone przez organizacje non-profit, które mają na celu edukację finansową i pomoc osobom w trudnej sytuacji. Taka pomoc może pomóc Ci uniknąć bardziej drastycznych środków, takich jak upadłość konsumencka. Doradcy często oferują również szkolenia dotyczące zarządzania budżetem, co może być cennym narzędziem w długoterminowej stabilizacji finansowej.

Uregulowanie długów

Uregulowanie długów, znane także jako negocjacje dłużnika z wierzycielami, może być skuteczną alternatywą dla upadłości konsumenckiej. W ramach tego rozwiązania negocjujesz z wierzycielami, aby uzyskać redukcję całkowitej kwoty długu. Często wiąże się to z jednorazową spłatą obniżonej kwoty, która zadowala obie strony.

Uregulowanie długów może przynieść korzyści, jeśli masz dostęp do jednorazowej sumy pieniędzy, którą możesz zaoferować wierzycielom. Jednakże warto pamiętać, że nie wszyscy wierzyciele zgodzą się na takie rozwiązanie, i może to wpłynąć negatywnie na Twoją historię kredytową. Mimo to, jest to sposób na szybkie i efektywne pozbycie się części zadłużenia, jeśli tradycyjne metody spłaty nie wydają się możliwe.

Rola wierzycieli w upadłości konsumenckiej

Zawiadomienie i uczestnictwo

Jako wierzyciel, zostaniesz zawiadomiony o wszczęciu postępowania upadłościowego przez syndyka. Masz prawo uczestniczyć w procesie, składać uwagi i zapewnić swoją obecność na zebraniach wierzycieli. Udział pozwoli Ci lepiej monitorować postępy oraz skuteczność prowadzonych działań.

Kwestionowanie wniosku o upadłość

Jako wierzyciel masz możliwość kwestionowania wniosku o ogłoszenie upadłości. Możesz przedstawić swoje argumenty i dowody, które mogą wskazywać na nadużycia ze strony dłużnika. Twoja argumentacja zostanie uwzględniona przez sąd w ostatecznym rozstrzygnięciu sprawy.

Kwestionowanie wniosku o upadłość jest ważnym elementem ochrony Twoich interesów. Jeśli posiadasz dowody na rażące niedbalstwo dłużnika lub inne działania pokrzywdzające wierzycieli, sąd może wziąć te elementy pod uwagę. Na przykład, jeśli dłużnik dokonał aktu darowizny osobie trzeciej, może to mieć istotny wpływ na decyzję sądu.

Otrzymywanie płatności

Jeśli wniosek o upadłość zostanie przyjęty, syndyk przystąpi do likwidacji masy upadłościowej. Jako wierzyciel, masz prawo do uczestniczenia w podziale uzyskanych środków. Ważne jest, abyś był na bieżąco z postępami procesu i kontaktował się z syndykiem w celu uzyskania informacji o wypłatach.

Syndyk likwiduje majątek upadłego i podział uzyskanych środków jest przeprowadzany zgodnie z określonymi przepisami prawa upadłościowego. Twoje roszczenia zostaną uwzględnione, a w miarę możliwości, wypłaty będą dokonywane na bieżąco. Warto jednak pamiętać, że nie zawsze możliwe jest pełne zaspokojenie wszystkich wierzycieli.

Wpływ upadłości konsumenckiej na codzienne życie

Zmiany w nawykach wydawania pieniędzy

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej wymaga od ciebie zmiany nawyków finansowych. Przyzwyczaisz się do ścisłej kontroli wydatków i nauczysz się planować budżet domowy z większą precyzją. Ograniczenie wydatków oraz życie w ramach możliwości finansowych staną się nieodłącznym elementem twojej codzienności. Z rezygnacji z niektórych luksusów na rzecz podstawowych potrzeb będziesz musiał uczynić normę.

Konsekwencje emocjonalne

Proces ogłoszenia upadłości konsumenckiej wiąże się także z emocjonalnymi konsekwencjami. Może wpływać na twoją ocenę własnej wartości oraz wywoływać stres i niepokój. Istotne jest, abyś zachował właściwy stan psychiczny i szukał wsparcia, gdy tylko będzie to konieczne.

Nie jest tajemnicą, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej może być emocjonalnie wymagające. Często towarzyszy temu poczucie porażki i wstydu. Dlatego ważne jest, abyś pamiętał, że sytuacja jest przejściowa, i starał się skorzystać z dostępnych form pomocy, takich jak porady psychologa czy grupy wsparcia. Ogłoszenie upadłości może również być początkiem nowego, bardziej stabilnego etapu w twoim życiu.

Długoterminowe efekty na twoją zdolność kredytową

Jeśli ogłosisz upadłość konsumencką, twoja zdolność kredytowa będzie znacząco obniżona, co wpłynie na możliwość uzyskania kredytu przez kilka lat. Będziesz musiał przez długi czas odbudowywać swoje zaufanie finansowe. Warto przygotować się na to, że proces powrotu do pełnej stabilności finansowej będzie wymagał pracy i czasu.

Obniżona zdolność kredytowa to jedna z najważniejszych konsekwencji ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Przez kilka lat informacje o twoim bankructwie będą widoczne w raportach kredytowych, co może skutkować nie tylko trudnościami w uzyskaniu kredytu, ale również utrudnieniami w najmie mieszkania czy zawarciu umowy na usługi telekomunikacyjne. Kluczowe jest, abyś systematycznie pracował nad poprawą swojej historii kredytowej, aby z czasem odzyskać pełną zdolność finansową.

Reforma i aktualizacje dotyczące upadłości konsumenckiej

Zmiany w przepisach

Od 24 marca 2020 roku wprowadzone zostały istotne zmiany w przepisach dotyczących upadłości konsumenckiej. Nowelizacja umożliwia nawet tym, którzy celowo doprowadzili do stanu niewypłacalności, skorzystanie z procedury upadłościowej. Możliwość ta wiąże się jednak z bardziej rygorystycznymi warunkami spłaty zadłużenia.

Wpływ na kryteria kwalifikacyjne

Zmiany w prawie wpłynęły na kryteria kwalifikacyjne do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Obecnie nawet osoby, które umyślnie doprowadziły do swojego zadłużenia, mogą złożyć wniosek o upadłość konsumencką. W takim przypadku dłużnik będzie musiał spłacać wierzycieli przez okres do 7 lat, a nie standardowo przez 3 lata.

Abyś mógł ubiegać się o upadłość konsumencką, musisz spełnić określone kryteria, takie jak utrzymujący się stan niewypłacalności przez co najmniej 3 miesiące oraz brak prowadzenia działalności gospodarczej. Jeśli zaniedbałeś wcześniejszy plan spłaty lub przyczyniłeś się do pokrzywdzenia wierzycieli, sąd może odrzucić Twój wniosek. Sąd również może odrzucić wniosek, jeśli prowadzono wobec Ciebie podobne postępowania w ramach ostatnich 10 lat.

Wpływ na wierzycieli

Reforma przepisów o upadłości konsumenckiej wprowadza istotne zmiany dotyczące wierzycieli. W przypadku ogłoszenia upadłości przez dłużnika, wierzyciele muszą przygotować się na wydłużony okres spłaty należności. Termin ten może wynosić nawet 7 lat, jeśli zadłużenie powstało na skutek rażącego niedbalstwa dłużnika.

Dla wierzycieli oznacza to, że proces odzyskiwania pieniędzy może być bardziej skomplikowany i długotrwały w porównaniu do standardowych procedur upadłościowych. Chociaż aktualizacje w przepisach mogą wydłużyć czas trwania postępowania, wierzyciele mogą liczyć na większą transparentność i lepsze zabezpieczenie swoich interesów dzięki nadzorowi syndyka.

Kto nie dostanie upadłości konsumenckiej?

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą i nie zakończyłeś jej formalnie poprzez wykreślenie z CEIDG, nie możesz ogłosić upadłości konsumenckiej. Również, jeżeli w ciągu ostatnich 10 lat już prowadzone było postępowanie upadłościowe dotyczące Twojego długu i zakończyło się ono umorzeniem długu, odrzuceniem wniosku lub nie dotrzymałeś planu spłaty wierzycieli, sąd odrzuci Twój wniosek o upadłość konsumencką.

FAQ

Q: Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby ogłosić upadłość konsumencką?

A: Aby można było ogłosić upadłość konsumencką, dłużnik musi być osobą fizyczną, która jest niewypłacalna przez co najmniej 3 miesiące. Ważne jest także, aby nie prowadził aktywnie działalności gospodarczej.

Q: Kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej?

A: Upadłości konsumenckiej nie mogą ogłosić osoby prowadzące działalność gospodarczą, które nie zlikwidowały i nie wykreśliły swojej działalności z CEIDG.

Q: Czy osoba, która wcześniej ogłosiła upadłość konsumencką, może ponownie skorzystać z tej procedury?

A: Nie, sąd odrzuci wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jeśli w przeciągu ostatnich 10 lat dłużnik prowadził już postępowanie upadłościowe, w wyniku którego umorzono część lub całość długu.

Q: Co się stanie, jeśli dłużnik nie dotrzymał planu spłaty wierzycieli w poprzednim postępowaniu upadłościowym?

A: Jeśli dłużnik nie dotrzymał planu spłaty wierzycieli w poprzednim postępowaniu upadłościowym, sąd może odrzucić jego wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Q: Czy sąd odrzuci wniosek o upadłość konsumencką, jeśli dłużnik przyczynił się do pokrzywdzenia wierzycieli?

A: Tak, sąd odrzuci wniosek o upadłość konsumencką, jeśli dłużnik przyczynił się do pokrzywdzenia wierzycieli, np. przez dokonanie darowizny osobie trzeciej.

Q: Czy osoba, która doprowadziła do swojej niewypłacalności w sposób umyślny, może ogłosić upadłość konsumencką?

A: Tak, zgodnie z nowelizacją przepisów z dnia 24 marca 2020 r., osoby, które umyślnie doprowadziły do swojej niewypłacalności, również mogą ogłosić upadłość konsumencką. W takim przypadku jednak dłużnik będzie zobowiązany spłacać wierzycieli nawet przez 7 lat.

Q: Na jak długo dłużnik może być zobowiązany do spłaty wierzycieli, jeśli przyczynił się do swojej niewypłacalności?

A: Dłużnik, który umyślnie doprowadził do swojej niewypłacalności, może być zobowiązany do spłaty wierzycieli nawet przez 7 lat, a nie 3 lata, jak w standardowej procedurze.